Afbrænding forbudt!

Der har længe i foreningen været debat om afbrænding af haveaffald og andet i haverne. Meningerne har været mange, og argumenterne flere.

De fleste, formand og bestyrelsesmedlemmer indbefattet, har været af den opfattelse at det måtte man gerne, forudsat visse retningslinjer var overholdt. Man har her holdt sig til skrivelsen "Afbrænding af bål" fra Ballerup Redningsberedskab. Den gælder imidlertid ikke for os, men er lavet udelukkende med henblik på specielle arrangementer med bål, Sct. Hans fester, spejderarrangementer og lignende.

Vi har igen undersøgt sagen, og Ballerup Kommune bekræfter, at vores haver falder ind under de regelsæt, som er nævnt nederst på skrivelsen.

Her gengives kort indholdet:

Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr 900 om "brandværnsforanstaltninger etc." § 7

Afbrænding af haveaffald, herunder park- og gartneriaffald, må kun ske såfremt kommunal- bestyrelsen har fastsat bestemmelser herom. 

Bek. nr. 619 af 27. juni 2000: 
Her står blot at kommunerne fastsætter regler for afbrænding. (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=12343)   

Ballerup Kommunes "Regulativ for Husholdningsaffald": 
12.4 
Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt, se dog pkt. 5.4. 

5.4 
Rent, tørt træ, der ikke er behandlet med lak, maling, imprægnering, lim eller lignende, kan lovligt anvendes som brænde.

(Kommunens tekniske forvaltning understreger, at der med "brænde" forstås ophuggede, tørrede stykker træ, som anvendes primært til opvarmning.)

Henvendelser vedr. ovenstående kan rettes til teknisk forvaltning på tlf. 44 77 20 00.