Velkommen

På disse sider kan du finde information om Nyttehaveforeningen Skovlunde og vores arbejde i haverne. Har du lyst til at være med, kan du også her finde vejledning til hvordan du finder en grund og bliver medlem.

Generalforsamling 29. september 2021 kl 19.00 i Kulturhuset
Lokalrådet inviterer til træplantning den 3. oktober 2021 kl 09.30 mødested ved spejdernes p-plads
Nye præciserede ordensregler

• Vi skal overholde lokalplanen for området.
• Vi skal overholde foreningens kontrakt med kommunen.
• Vi skal overholde vores egne vedtægter.
Vi skal også selv synes, her er rart og pænt at være.
Hold god tone, ro og orden når du færdes i området. Vi skal alle være her til fælles glæde.
Du skal holde din grund pæn og ryddelig. Haverne skal dyrkes, dvs. at der skal ske noget med jorden i løbet af året. Ukrudt, vildtvoksende buske og træer etc. skal holdes nede.
Husk regler om invasive arter: Gyldenris og Bjørneklo må ikke forefindes på området.
Afbrænding: Brug af åben ild er forbudt i Ballerup Kommune, derfor er afbrænding af haveaffald, træaffald og almindeligt affald er ikke tilladt. Det er derfor ikke tilladt at lave madlavningsbål, bruge diverse ovne og olietønder. Kun grillkul må anvendes som brænde i grill til madlavning.
Haveaffald skal komposteres. Restaffald skal afleveres på genbrugsstationen.
Sprøjtegifte: Brug af alle former for sprøjtegifte til insekter og ukrudtsbekæmpelse er strengt forbudt på al jord tilhørende Ballerup Kommune.
Byggeri:
Det er tilladt at placere et redskabsskur og/eller drivhus på tilsammen max. 12 m2 målt på hele arealet under tag. Intet punkt af en sådan bygning må overstige en højde på 2,5 m. Bygningen skal stå på én grund og må ikke overskride skel.
Bygningen skal udføres i træ med tagbeklædning i tagpap, og holdes i jordfarver (herunder sort).
Der kan endvidere placeres en læskærm med max. længde på 5 m og max. højde på 1,8 m.
Hække:
Du må godt have en hæk omkring din have. Hækken skal bestå af løvfældende buske og må ikke være over 1,2m høj. Der må altså ikke opsættes hegn/plankeværk.
Vanding:
Det er ikke tilladt at tilslutte nogen form for slange, spreder eller lign. til de opstillede vandhaner.
Bilkørsel:
Området er lukket for bilkørsel og dermed også for parkering af bil. Brug parkeringspladserne.
Midlertidig adgang:
Har man behov for at komme ind på området med bil til af- og pålæsning af byggematerialer o.lign må man gøre det, men man skal forlade området så snart man har læsset af/på. Det er ikke tilladt at parkere på stierne.
Ballerup kommunes lokalplan 097
www.ballerup.dk